Informacja z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 13 grudnia 2012 roku, odbyła się XXV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Na początku sesji radni oraz pozostali zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego Pan Stanisława Kosmali.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji było tzw. pierwsze czytanie budżetu na rok 2013.

W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła dwie uchwały z pakietu uchwał tzw. „śmieciowych”:

1)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;

2)      wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Pozostałe projekty m.in. w sprawie opłat za odpady komunalne oraz wzoru deklaracji zostały wycofane z porządku obrad , ze względu na to, iż mają nastąpić jeszcze zmiany w ustawie.

Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;

b)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Dobre i Popowo;

c)       wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.;

d)      zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia, a tematem jej będzie uchwalenie budżetu na 2013 rok.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI