INFORMACJA Z XXVII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 6 lutego 2013 roku, odbyła się XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem głównym sesji było sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2012 roku – informacje przedstawiła Pani Teresa Dębiec pracownik UG. Następnie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie Pan Andrzej Nowak  przedstawił informację z działalności Zakładu w 2012 roku oraz kalkulację kosztów sprzedaży wody na terenie Gminy oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  Gminy Będzino. Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał w sprawie opłat za wodę i ścieki obowiązujące w roku bieżącym. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę obowiązujących w 2013 roku oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Będzino obowiązujących w 2013 roku.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili plany pracy swoich komisji na rok 2013.

Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

1) w sprawie uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2013 r.

2) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie samodzielnych lokali w budynku położonym w Słowienkowie nr 6, wyrażenia zgody na zwiększenie (poprzez zbycie udziału) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku, w Słowienkowie  numer 16 oraz udzielenia bonifikaty na zbycie udziału.

 Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „uchwały Rady Gminy”.

 W związku z tym, iż ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi została zmieniona przez Sejm , ale jeszcze nie podpisana przez Prezydenta , na wniosek Wójta Gminy Przewodniczący Rady wycofał z porządku obrad projekty uchwał dotyczące zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 Kolejna sesja odbędzie się w marcu , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności GOPS  w Będzinie, stan dróg gminnych , powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy oraz ewentualne podjęcie kolejnych uchwał zw. z ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 10 lutego 2013