Dnia 12 września 2013 roku, odbyła się XXXIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann przedstawiła informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. , którą radni zaopiniowali pozytywnie.

Informację o stanie oświaty oraz wynikach nauczania na terenie Gminy Będzino w roku szkolnym 2012/2013 oraz stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego przedstawili insp. ds. oświaty Tomasz Wirkus i członek komisji oświatowo- społecznej Pani radna Krystyna Najdzion.

Rada Gminy podjęła także następujące uchwały :

1) zmiany uchwały Nr X/80/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej  „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino w zakresie treści załącznika graficznego do uchwały;

2) wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnym zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Będzino;

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.;

5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

6) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Będzino – Dobrzyca);

 8)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Tymień – Strachomino);

Rada nie wyraziła zgody na przejęcie od Powiatu drogi Smolne – Wierzchomino.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI