Informacja z XXXIV sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 września 2013 roku, odbyła się XXXIV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było omówienie sytuacji w rolnictwie. Informację na ten temat przedstawiła Pani Krystyna Polańczyk doradca terenowy ODR oraz Pan Andrzej Kuśmierski delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann, w imieniu Wójta, przedstawiła założenia społeczno – gospodarcze na rok 2014.

Rada Gminy podjęła także następujące uchwały :

Rada nie wyraziła zgody na przejęcie od Powiatu drogi Smolne – Wierzchomino.

Radni podjęli następujące uchwały:

1)     zmiany uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu  .Gminy Będzino na rok 2013,

2)     zmiany uchwały Nr XXVI/180/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany .wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021,

3)     wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

4)     przystąpienia do Stowarzyszenia samorządowego S6- przystępując do Stowarzyszenia , Gmina będzie miała większy wpływ na etapie projektowania i realizacji drogi ekspresowej od Szczecina do Gdańska, a także po zakończeniu budowy oraz  wyrażanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach związanych z budową drogi (korzystanie z dróg gminnych i ich odbudowa, koszty oświetlenia węzłów i ich rozjazdów, modernizacja i rozbudowa dróg dojazdowych do węzłów drogi ekspresowej i innych) wobec organów władzy i administracji publicznej, inwestora i wykonawców. 

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

Na zakończenie sesji radni wyjechali na teren Gminy, gdzie zapoznali się z prowadzonymi i zakończonymi inwestycjami tj. remiza OSP w Będzinie, boisko sportowe w Wierzchominie, place zabaw w Słowienkowie i Dobiesławcu, a także odwiedzili tereny przewidziane pod przyszłe inwestycje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

opublikowano 4 października 2013