Tytuł projektu: Wiem, umiem, rozumiem

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.08.2013

Nr umowy: POKL.09.05.00-32-133/12-00

Data umowy: 24.06.2013

Koszty:

32 314,00

Koszt całkowity

32 289,91

Koszty kwalifikowalne

32 289,91

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności edukacyjnej 12 kobiet w wieku 50+ z gminy Będzino poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych w ramach organizacji kursu j. angielskiego, obsługi komputera, wzrostu samooceny i odporności na stres oraz umiejętności autoprezentacji. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kwalifikacji beneficjentek oraz ich poziomu samooceny względem rynku pracy.

Zdjęcia: