Ostatnia sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 14 listopada 2014 roku, odbyła się XLV ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/310/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
4) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych”;
5) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie;
6) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat;
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 14 listopada 2014 roku ,odbyła się również miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dwojgu młodym mieszkańcom Gminy Będzino. Pani Katarzynie Burczak, za osiągnięcia sportowe – I miejsce juniorów na mistrzostwach Polski w trójskoku oraz Panu Michałowi Orzechowskiemu za osiągnięcia artystyczne – specjalna nagroda  dla najzdolniejszych uczniów ze szkół plastycznych. Wójt Gminy Pan Henryk Broda ufundował specjalne stypendium  dla tych młodych osób i podziękował za to, że swoją postawą i osiągnięciami promują Gminę Będzino. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył także w imieniu  Rady Gminy Przewodniczący  Pan Andrzej Nożykowski.

Przed zamknięciem obrad radni otrzymali kwiaty i symboliczne pamiątki oraz podziękowania za czteroletnią współpracę. Były także kwiaty i podziękowania od dyrektorów i kierowników jednostek podległych, a Wójt Gminy Pan Broda otrzymał podziękowania i kwiaty od sołtysów. Przewodniczący Rady wraz z Wójtem dokonali krótkiego podsumowania kadencji i podziękowali za wspólną pracę i działania na rzecz Gminy Będzino. Na tym Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski zamknął XLV ostatnią sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[nggallery id=168]

opublikowano 20 listopada 2014