Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gmina Będzino wrzesień 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gmina Będzino wrzesień 2023

W czerwcu b. roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowych przepisów samorządy zostały zobowiązane do podjęcia szeregu działań odnośnie wprowadzanych zmian, m.in. do powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Nowelizacja ustawy rozszerza dotychczasowe formy przemocy domowej o dwie kolejne formy, tj. przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc, a także zakres podmiotowego zastosowania ustawy. Krąg osób, na które będą oddziaływać jej zmienione przepisy został rozszerzony miedzy innymi: o byłego małżonka, byłego partnera lub inną osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

W związku z powyższym, w  dniu 21 września tego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołanego przez Wójta Gminy Będzino Sylwię Halama, podczas którego wręczone zostały powołania. Pani wójt życzyła też  powodzenia w tej niełatwej, ale bardzo ważnej pracy.  Wybrano przewodniczącego zespołu w osobie Pani Klaudii Żerdzińskiej – pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. W skład zespołu weszli przedstawiciele Policji, GOPS w Będzinie, Służby Zdrowia, Edukacji, Sądownictwa, GKRPA oraz organizacji pozarządowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Ich zadaniem jest również skuteczne podejmowanie skoordynowanych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb, w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Działalność nowego Zespołu Interdyscyplinarnego jest okazją do przypomnienia mieszkańcom gminy o możliwości uzyskania wsparcia ze strony tej instytucji. O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza nasze prawa i dobra osobiste.

Telefon kontaktowy do Zespołu Interdyscyplinarnego 94 3162 337.