Wpisy

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.25.2020.MD                                                                 Będzino dn. 20 sierpnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 28 sierpnia  2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r.
b) Protokół Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy w 2019 r.

a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania;
b) dyskusja;
c) opinie komisji Rady Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2);
e) opinia komisji rewizyjnej;
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3).

7. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 4 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
b) Projekt nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,
c) Projekt nr 6 – w sprawie poparcia dla remontu drogi gminnej w miejscowości Będzino.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2019 r.
10. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.24.2020.MD                                                               Będzino, dn. 13 sierpnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji
Rady Gminy w Będzinie na dzień 17 sierpnia 2020 r., o godz. 08:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Tymieniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”;
b) Projekt nr 2 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”.

4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.21.2020.MD                                                               Będzino, dn. 22 maja 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 maja 2020 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XIX/2020 z dn. 12.03.2020 r.
b) Protokół Nr XX/2020 z dn. 30.04.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
e) Projekt nr 5 –
Uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie.

6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino za rok 2019.
7. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
8. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Będzino.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.20.2020.MD                                                                   Będzino, dn. 21 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego
w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) Projekt nr 6 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodnicząca Rady będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji
 z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Osoby chcące wziąć udział w wolnej trybunie powinny posiadać odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie. Zainteresowanych proszę o kontakt
z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 94 316 25 39, lub mailem m.debowski@bedzino.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień