dssd

Wpisy

Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 12 października 2018 r.

OA-R .0002.1.12.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 października 2018 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan inwestycji gminnych.
9. Założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rady Gminy w Będzinie

Będzino 11 października 2018 r.

OA.R.0012.5.10.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19 października 2018 r., godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję .

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

Informacja z XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Dnia 24 września 2018 roku, odbyła się XLVII sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Informacja z XLVI sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 19 września 2018 r.

OA-R .0002.11.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVII sesję n a d z w y c z a j n ą VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 24 września 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad .
3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025.

4. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący RG w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zaawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  30 lipca 2018 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  28 czerwca 2017 r.,  godz.  12.00. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję zwołaną nadzień 29 czerwca br.

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  29 czerwca 2018 r.,  o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego.
 8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 9. Wakacyjna oferta placówek oświatowo- wychowawczych.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017:
 • dyskusja
 • opinie komisji Rady Gminy
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok;
 • opinia komisji rewizyjnej
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2018 Nr XXXVII294/17 Rady Gminy w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2017 r.;
 2. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
 4. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
 5. w sprawie zmiany „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na  lata 2012 – 2032”;
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2022;
 7. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021, za lata 2016 -2017;
 8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino;
 9. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino;
 10. w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych;
 11. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 12. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Będzinie;
 13. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Będzino;
 14. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Dobiesławiec – Podamirowo – Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej;
 15. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na „Kompleksową termomodernizację Przedszkola w Będzinie”.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nożykowski

 

Projekty uchwał

Załącznik do projektu 10 uchwały

Projekt uchwały 8

Uzasadnienie do projektu uchwały 8

Ochrona środowiska i zabytki – materiały

Informacja z XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 15 czerwca 2018 roku, odbyła się XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych.

Czytaj dalej