ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzony został ograniczony dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Będzino dla interesantów.
Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy składać w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej – parter (w przedsionku wejścia do urzędu) bądź kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU:

1. osobista obsługa interesantów odbywa się jedynie sprawach z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego,
– wydawania dowodu osobistego,
– rejestracji działalności gospodarczej,
– składania i otwierania ofert przetargowych,
2. obsługa interesantów, w powyższych sprawach odbywa się w przedsionku Urzędu Gminy (parter przy wejściu do urzędu) gdzie może się znajdować wyłącznie jeden interesant bez osób towarzyszących, za wyjątkiem:
– dziecka do ukończenia 13. roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,
– osoby wymagającej pomocy tłumacza,
– innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
3. w pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywa się jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w tym poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy pod adresem ePUAP: /ugbedzino/skrytka
4. w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy umieszcza się skrzynkę podawczą na dokumenty na parterze Urzędu Gminy,
5. do skrzynki podawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym (tel. 94/3162551),
6. złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,
7. nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia wniosków składanych do skrzynki podawczej, w momencie ich złożenia. Na wniosku proszę podać adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie,
8. formularze wniosków mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub można je pobrać samodzielnie ze strony BIP – http://bip.bedzino.pl/,
9. nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów za wyjątkiem spraw o których mowa w pkt 1,
10. podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,
11. zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,
12. wszyscy interesanci Urzędu Gminy oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
13. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy (sekretariat) – 94 3162 530
Kontakt mailowy – ug@bedzino.pl
Kontakt listowny – 76-037 Będzino 19
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ugbedzino/skrytka

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.
Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino

opublikowano 6 listopada 2020