Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 64, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję II sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 09 grudnia 2014 r., o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyboru przewodniczącego i składu komisji rewizyjnej;
2) w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Będzinie;
3) w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z
budżetu Gminy Będzino;
4) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie;
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino
8. Omówienie budżetu gminy na rok 2015 ( pierwsze czytanie).
9. Opinia Rady Gminy w Będzinie w sprawie zweryfikowanego projektu planu aglomeracji
Koszalin.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski