Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379  poz. ) zwołuję XLIII sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień  11 września  2014r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja  Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
8. Informacja dotycząca stanu przygotowania placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015;
9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu;
  4. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2011 – 2012;
  5. w sprawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021”;
  6. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino;
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu;
  9. w sprawie przebudowy i remontu dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino – granica powiatów ( obr. Skoczów) w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 

10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski