Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) zwołuję VIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 maja 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji) , ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
 8. Informacja z działalności Straży Gminnej w Będzinie.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego;
4) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
6) w sprawie zmiany obwodu szkolnego Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 15 maja 2015