Przepisy dotyczące zasad i trybu wyborów sołtysa i członków rad sołeckich zawiera ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz – na zasadzie odpowiedniego odesłania – uchwała rady gminy w zakresie uchwalenia statutu sołectwa. Na zasadzie art. 35 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (sołectwa) określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut sołectwa winien określać w szczególności nazwę i obszar sołectwa, zasady i tryb wyborów organów sołectwa, organizację i zadania jego organów, zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji oraz zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

Statuty wszystkich sołectw Gminy Będzino przewidują uregulowania dotyczące zasad i trybu wyborów organów sołectwa: sołtysa i rad sołeckich. Stanowią one, że wybory te są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających czynne prawo wyborcze, zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu wiejskim.

Sołtys oraz członkowie rad sołeckich wybierani są przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena uprawnienia do głosowania nad wyborem organów sołectwa jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności świadczących o tym, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe itp. mieszkańca. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.

Na zebraniu wiejskim należy powołać komisję skrutacyjną składającą się co najmniej z trzech członków, która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie wyborów. Komisja skrutacyjna odpowiedzialna jest za przygotowanie kart do głosowania, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu z wyborów.

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski