Sesja RG Będzino w dn. 3 listopada 2023r.

Zmiana stawek podatku od nieruchomości i nadanie imienia szkole podstawowej

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Będzino która miała miejsce w dniu 3 listopada b.r. radni przyjęli dwie, niezwykle ważne dla naszej społeczności lokalnej uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie. Uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXXXIV/471/23 Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie nadano imię Ochotniczych Straży Pożarnych. -Patron niesie w sobie godne naśladowania wzorce, odwagę, chęć niesienia pomocy innym,właściwe postawy społeczne i będzie jeszcze bardziej wpływał na proces edukacji i wychowania uczniów. – poinformował dyrektor szkoły, Piotr Frątczak. Kolejnym etapem będzie zakup sztandaru i opracowanie nowego logotypu szkoły. Zmianie uległa bowiem nazwa samej placówki. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 listopada podjęto uchwałę zmieniającą nazwę szkoły, jej obecna nazwa to: Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie.

Druga uchwała związana była z określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku. I tak, wynosić one będą na terenie Gminy Będzino:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,17 zł od 1m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,14 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 28 i poz. 1688), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,03 zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 1,02 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 29,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,31 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,22 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,73 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313).

W Gminie Będzino w roku 2024 stawki podatku od nieruchomości podwyższone zostaną w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym o 15 %.

Jest to związane z określeniem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w danym roku podatkowym, które ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r., wskaźnik ten wyniósł 115,0%, tj. wzrost cen o 15,0 % . W związku z powyższym górne granice stawek -kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok podwyższone zostały o 15,0 % w stosunku do górnych stawek obowiązujących w roku 2023.

Uchwała Rady Gminy Będzino- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Uchwała Rady Gminy Będzino- nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.