Entries by Mateusz Dębowski

Zebranie wiejskie Sołectwa Uliszki

Na podst. § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa U L I S Z K I przyjętego uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XXXV/313/09 z dn. 29.12.2019 r. Wójt Gminy Będzino zwołuje  Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa U L I S Z K I dla  wyboru Sołtysa.