Dodano przez Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Odśnieżanie dróg w sezonie 2018/2019

Urząd Gminy Będzino koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Będzino. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników sprawuje stanowisko ds. gospodarki komunalnej – Lech Przełuski tel. 094 3162 535 ,  które koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg przez AR TRANS PHU, Zabłocka H. ul. Południowa 2, 76-031 Mścice – maszyny […]

Pasowanie pierwszoklasistów w SP w Dobrzycy

Dnia 26 listopada w  oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Był to ważny debiut dzieci, które w tym roku przyszły do  przedszkola po raz pierwszy. Z dumą wystąpiły przed swoimi rodzicami, panią dyrektor Małgorzatą Górzyńską oraz gościem specjalnym  Wójtem Gminy Będzino- panem Mariuszem Jaroniewskim. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiła […]