Wpisy

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

 

 

 

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste Powietrze”

W miniony czwartek, w świetlicy w Dobrem odbyło się spotkanie poświęcone programowi “Czyste Powietrze”, które prowadziła Pani Mirosława Aziukiewicz, doradca energetyczny z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zainteresowanie przybyłych było spore, padały pytania o konkretne formy dofinansowania, kwoty i samo złożenie wniosku.

Program Priorytetowy ,,Czyste Powietrze’’ skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program polega na dofinansowaniu do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na:

 • Audyt energetyczny oraz dokumentację projektową
 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
 • Wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne
 • Instalację CO i CWU
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl. Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacje o dochodzie:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku o dofinansowanie niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego
 • Zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania)
 • Zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
 • Umowę z wykonawcą (w przypadku wnioskowania o dotację z prefinansowaniem)

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy iż punkt informacyjno-konsultacyjny programu czynny jest w siedzibie Urzędu Gminy Będzino w godzinach 10.00-12.00 w pokoju nr 4. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 943162535.

Dalsze informacje na temat realizacji programu “Czyste Powietrze” w Gminie Będzino można również znaleźć w zakładce (link).

Polecamy uwadze także ulotkę.

„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Będzino zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu “Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 11 maja 2023 r. na godzinę 16.30. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobre.

Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:
wymianę źródła ciepła,

instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

ocieplenie przegród budowlanych,

stolarkę drzwiową i okienną,

dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie, a także zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Nowa wersja programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,

Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany programu dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • możliwości ubiegania się o wyższą kwotę dofinansowania,
 • możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie- rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, w przypadku kiedy pierwszy wniosek dotyczył tylko wymiany źródła ciepła
 • oferty bankowej- zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Dofinansowanie na poziomie podstawowym

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł). Maksymalna kwota dotacji wzrosła do 66 tys. zł.

Dofinansowanie na poziomie podwyższonym

Do grupy drugiej zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.

Dofinansowanie na najwyższym poziomie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez odpowiedni ogran, nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, zaś 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł.

 

Nowa wersja zmienionego Programu została udostępniona na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie ( https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/  ) oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie (https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r  – zakładka Portal Beneficjenta).

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu “Czyste powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za prowadzenie programu Czyste Powietrze informujemy, iż punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Będzino będzie prowadzony w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 13-15, zaś w czwartki w godz. 14-16, bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie urzędu nr tel. 94 3162 530.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacja o dochodzie:

We wniosku zamieszcza się informacje dot. dochodu:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku składanego za pośrednictwem Urzędu Gminy niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy- zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Będzino wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Załącznik zawierający oświadczenia:

 • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością).
 • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

Wzór wniosku: Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku: Pobierz

Monitorowanie stanu czystości powietrza

Monitorujemy stan czystości powietrza

Gmina Będzino w ramach realizacji porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Czyste Powietrze” zakupiła stację pomiarową do monitorowania czystości powietrza SYNGEOS AIR. Czujnik stacji mierzy stężenie pyłów PM 1, PM 2,5 oraz PM 10 w czasie rzeczywistym. Dodatkowo podaje podstawowe parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie atmosferyczne. Wyniki pomiarów prezentowane są w formie raportu graficznego na stronie Gminy Będzino: www.bedzino.pl oraz na mapach pod adresem https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych jakie są dostępne w ramach Programu „Czyste Powietrze” . Zachęcamy do odwiedzenia strony programu https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ lub kontaktu z Gminnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy tel. 094 31 62 541

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu “Czyste powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem możliwością uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” zachęcamy do zapoznania się z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz zakresem danych niezbędnych do jego złożenia.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacja o dochodzie:

We wniosku zamieszcza się informacje dot. dochodu:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku składanego za pośrednictwem Urzędu Gminy niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy- zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Będzino wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Załącznik zawierający oświadczenia:

 • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością).
 • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

Wzór wniosku: Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku: Pobierz