Wpisy

Nowa wersja programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,

Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany programu dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • możliwości ubiegania się o wyższą kwotę dofinansowania,
 • możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie- rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, w przypadku kiedy pierwszy wniosek dotyczył tylko wymiany źródła ciepła
 • oferty bankowej- zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Dofinansowanie na poziomie podstawowym

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł). Maksymalna kwota dotacji wzrosła do 66 tys. zł.

Dofinansowanie na poziomie podwyższonym

Do grupy drugiej zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.

Dofinansowanie na najwyższym poziomie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez odpowiedni ogran, nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, zaś 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł.

 

Nowa wersja zmienionego Programu została udostępniona na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie ( https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/  ) oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie (https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r  – zakładka Portal Beneficjenta).

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu „Czyste powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za prowadzenie programu Czyste Powietrze informujemy, iż punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Będzino będzie prowadzony w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 13-15, zaś w czwartki w godz. 14-16, bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie urzędu nr tel. 94 3162 530.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacja o dochodzie:

We wniosku zamieszcza się informacje dot. dochodu:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku składanego za pośrednictwem Urzędu Gminy niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy- zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Będzino wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Załącznik zawierający oświadczenia:

 • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością).
 • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

Wzór wniosku: Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku: Pobierz

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu „Czyste powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem możliwością uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” zachęcamy do zapoznania się z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz zakresem danych niezbędnych do jego złożenia.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacja o dochodzie:

We wniosku zamieszcza się informacje dot. dochodu:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku składanego za pośrednictwem Urzędu Gminy niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy- zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Będzino wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Załącznik zawierający oświadczenia:

 • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością).
 • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

Wzór wniosku: Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku: Pobierz