Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino do lat szesnastu

Dnia 19 lutego 2014r. w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy dziesięć drużyn rywalizowało w rozgrywkach piłkarskich na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach / 6 drużyn w kategorii szkół podstawowych – Mścice, Będzino, Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino i Tymień oraz 4 drużyny gimnazjalne – Mścice, Dobrzyca, Strachomino i Tymień. Czytaj dalej

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne ale też niedozwolone!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Czytaj dalej

Sprawozdanie z zawodów powiatowych w piłce siatkowej

W dniach 13 – 14 lutego 2014 r. w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbyła się gimnazjada powiatowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Głównym sponsorem pięknych pucharów oraz nagród – było Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Gmina Będzino. Turnieje odbyły się systemem pucharowym. Dziewczęta i chłopcy byli rozlosowani do mistrzów i wicemistrzów z ubiegłego roku. Mecze odbywały się jednocześnie na dwóch boiskach.

Czytaj dalej

Informacja z Walnego Zebrania sołectwa Strzeżenice

W dniu 28 stycznia odbyło się Walne Zebranie sołectwa Strzeżenice, na którym zmieniono skład Rady Sołeckiej. Rezygnację złożyli Pani Katarzyna Polakowska oraz Pan Tomasz Bujak.  W wyniku przeprowadzonych wyborów do składu Rady Sołeckiej weszli nowi członkowie: Pani Karolina Kozłowska i Pan Sylwester Mackiewicz.

100-lat Pana Jana Kowalskiego

fot. GOK Będzino

W dniu 8 lutego 2014r. w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się niecodzienna uroczystość 100 – lecia urodzin mieszkańca wsi Smolne – Pana Jana Kowalskiego. W Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy została odprawiona uroczysta msza św. przez ks. Proboszcza Jarosława Rynowieckiego. Czytaj dalej

Akademia Rodziny

Stowarzyszenie Lepsze Jutro w Będzinie zaprasza rodziców i dzieci do udziału w Akademii Rodziny.
Zajęcia będą odbywały się w świetlicy Domu Ludowego w Tymieniu w okresie ferii zimowych.

Akademia Rodzica to zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz zwiększenie świadomości rodzicielskiej w kontekście celów wychowawczych. Czytaj dalej

Informacja z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 stycznia 2013 roku, odbyła się XXXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów- największy problem o tej porze roku stanowią drogi. Wójt podziękował wszystkim  za wszelkie sygnały dotyczące stanu dróg i powiedział, że Gmina , w miarę możliwości zrobi wszystko, by drogi były przejezdne, ale liczy także na wyrozumiałość mieszkańców, współpracę i wzajemną pomoc w sytuacjach szczególnych . Czytaj dalej