Oszacowanie szkód w sprawie suszy

Wójt Gminy Będzino informuje, że  w związku  z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego – suszy wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego  o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie powiatu koszalińskiego, gmina Będzino.

Czytaj dalej

Konkurs POIR dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich – działanie 3.2.1 badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór na konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich – to specjalna koperta finansowa, dzięki której firmy chcące inwestować w miastach średniej wielkości lub w gminach sąsiadujących z nimi będą mogły uzyskać do 20 mln zł dofinansowania.

Czytaj dalej

Jubileusze 50-lecia

To wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego „Nie sztuką pokochać, a sztuką wytrwać w miłości na dobre i złe. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej,  to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. 22 czerwca 2018 r. dwie pary małżeńskie obchodziły Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Czytaj dalej

5. Rekreacyjny Festyn Strażacki

Plany GOK na wakacje

INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W OKRESIE WAKACJI 2018 W PLACÓWKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  28 czerwca 2017 r.,  godz.  12.00. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję zwołaną nadzień 29 czerwca br.

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  29 czerwca 2018 r.,  o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego.
 8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 9. Wakacyjna oferta placówek oświatowo- wychowawczych.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017:
 • dyskusja
 • opinie komisji Rady Gminy
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok;
 • opinia komisji rewizyjnej
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2018 Nr XXXVII294/17 Rady Gminy w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2017 r.;
 2. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
 4. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
 5. w sprawie zmiany „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na  lata 2012 – 2032”;
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2022;
 7. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021, za lata 2016 -2017;
 8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino;
 9. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino;
 10. w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych;
 11. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 12. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Będzinie;
 13. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Będzino;
 14. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Dobiesławiec – Podamirowo – Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej;
 15. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na „Kompleksową termomodernizację Przedszkola w Będzinie”.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nożykowski

 

Projekty uchwał

Załącznik do projektu 10 uchwały

Projekt uchwały 8

Uzasadnienie do projektu uchwały 8

Ochrona środowiska i zabytki – materiały

Informacja z XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 15 czerwca 2018 roku, odbyła się XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych.

Czytaj dalej

14. Festyn Wodny Gminy Będzino

Magiczna Noc w Bibliotece

Z wielką satysfakcją informujemy, że w IV wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, w którym uczestniczyło 1874 biblioteki z całej Polski, nasza będzińska biblioteka była jedną z nich.

Czytaj dalej