Informacja na temat klauzuli informacyjnej Gminy Będzino

Czyste Powietrze w Gminie Będzino

Szanowni Mieszkańcy,

 z uwagi na małe zainteresowanie Zachodniopomorskim Programem Antysmogowym wśród mieszkańców (działania: 2.14 poprawa jakości powietrza i 2.15 termomodernizacja budynków jednorodzinnych)  , Wójt Gminy Będzino z uwagi na wysokie koszty operacyjne podjął decyzję o nieprzystępowaniu na dzień dzisiejszy do tego programu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i mając na uwadze poprawę dostępności funduszy zewnętrznych dla naszych mieszkańców, nawiązano współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po trwających rozmowach i wspólnych ustaleniach, w dniu 11.07.2019r Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski podpisał z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pawłem Mirowskim porozumienie o wspólnej  realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Będzino.

Miło nam również poinformować, że Gmina Będzino,  jako jedyna z naszego powiatu przystąpiła do podpisania tego porozumienia.

Na jego mocy, mieszkańcy gminy Będzino zainteresowani skorzystaniem ze środków w ramach programu „Czyste Powietrze” będą mogli większość formalności z tym związanych dopełnić w Urzędzie Gminy Będzino.

W najbliższym czasie podamy Państwu więcej informacji na ten temat.

Więcej o programie „Czyste Powietrze”:

https://www.wfos.szczecin.pl/1883-czyste-powietrze-fundusz-rozpoczyna-wspolprace-z-gminami.html

Potrójne “Złote Gody” w Gminie Będzino

 „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.                                            

Robert Paulet       

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne  i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziły 3 pary z terenu gminy Będzino : Państwo Irena i Stanisław Kałużowie z Będzinka, Państwo  Irena i Edward Lechowie z Dobrzycy  oraz Państwo Roswitha i Władysław Kowalczykowie z Tymienia.

Wójt Gminy Będzino, Pan Mariusz Jaroniewski w imieniu Prezydenta RP odznaczył Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, życzył jubilatom nieustającej miłości, pogody ducha, radości, dobrego zdrowia i kolejnych jubileuszy.  

Gratulacje złożyła także przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Pani Barbara Grudzień oraz  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kokłowska. Pary otrzymały dyplomy okolicznościowe oraz upominki.

Państwo Irena i Stanisław Kałużowie z Będzinka

Państwo Irena i Edward Lechowie z Dobrzycy

Życzymy Państwu wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

Podatek od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Wójt Gminy Będzino przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz właścicielom nieruchomości,  na których jest prowadzona działalność gospodarcza  o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą  na terenie Gminy Będzino są zobowiązani dokonać  odpowiedniego zgłoszenia lub złożenia oświadczenia .

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1.  Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Gdy właścicielem gruntu , lokalu lub  budynku , w  którym prowadzona jest działalność gospodarcza  jest osoba fizyczna lub osoba prawna , to właściciel lokalu/ budynku/gruntu   płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą).

 W razie gdy lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje (posiadacz).

 Jeżeli nie ma stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania , lecz jeśli nie są wykorzystywane pod tym adresem żadne grunty ani budynki do prowadzonej   działalności  gospodarczej   to  należy  złożyć  oświadczenie , w  którym   określi    się   charakter    wykonywanej    działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia .

Rusza II nabór wniosków na Inicjatywy Obywatelskie

Opis konkursu:

  1. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  2. W ramach realizacji regionalnych inicjatyw obywatelskich planuje się dofinansowanie rocznie minimum 100 inicjatyw, w tym 42 regionalne inicjatywy o zasięgu powiatowym oraz 58 regionalnych inicjatyw o zasięgu regionalnym, w wysokości do 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł w drodze co najmniej jednego naboru.
  3. Wsparcie jest przyznawane z uwzględnieniem podziału regionalnych inicjatyw obywatelskich na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym (przy założeniu udzielenia wsparcia maksymalnie 2 inicjatywom obywatelskim na powiat, a co za tym idzie przeznaczeniem kwoty maksymalnie 20.000,00 zł na powiat)
    i regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.
  4. Sposób realizacji zadania publicznego oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich zarówno w zakresie formalnym, jak i obszarowym jest zgodny z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W latach 2020-2021 Operator zapewni zgodność sposobu realizacji zadania publicznego i inicjatyw obywatelskich z zapisami odnośnych Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Cel zadania:

Każda regionalna inicjatywa obywatelska musi zmierzać do zrealizowania celu głównego Programu Społecznik na lata 2019-2021. Za cel główny przyjmuje się budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości. Każda inicjatywa obywatelska musi przyczynić się do rozwoju województwa.

Regionalna Inicjatywy obywatelska musi także zmierzać do realizacji celów szczegółowych:

a)         wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,

b)         uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,

c)         wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości  i spójności społecznej,

d)        transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami,

e)         zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu

Wszelkie informacje znaleźć można na: http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/ii-nabor-wnioskow-na-regionalne-inicjatywy-obywatelskie

Biblioteka w kulturalnej przestrzeni publicznej gminy

Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w VI Rekreacyjnym Festynie Strażackim w Mścicach był mocnym zakończeniem aktywnych działań około bibliotecznych w roku szkolnym 2018/2019. Nasza Czytelnia pod chmurką z Kiermaszem książek i innych rzeczy niezwykłych przyciągała dzieci i dorosłych. Zabawa z magiczną masą solną dla najmłodszych, koło fortuny, w którym każdy los wygrywał, czarodziejska walizka z nagrodami, konkursy czytelnicze, przeciąganie liny, puszczanie mega baniek mydlanych, zdjęcia z „chmurkami” i kolorowe stworki balonowe dla każdego dziecka – to się naprawdę podobało. Jednak największym wzięciem cieszyło się artystyczne malowanie twarzy w wykonaniu Anny Sawickiej.


Wielkim świętem było zakończenie Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty. Święto pomysłowych i kreatywnych dzieciaków, którym się chce co poniedziałek przyjeżdżać do biblioteki w Będzinie i tworzyć – malować, kleić, wycinać, budować formy przestrzenne, brudzić się farbami, gipsem, pastelami i klejem. Anna Sawicka, prowadząca Akademię, wręczyła dzieciom dyplomy i drobne upominki. W tym roku dyplomy za udział w Akademii otrzymało 7. małych artystów. Dyplomów z wyróżnieniem wręczono – 21. Natomiast dyplom z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną w postaci karnetu na półkolonie kreatywne w Babakubie w Kołobrzegu otrzymała Klaudia Strzelczyk! Klaudia zdobyła najwięcej nagród w konkursach plastycznych oraz miała najlepszą frekwencję na zajęciach. Gratulujemy! Jak co roku nie zabrakło poczęstunku dla dzieci i rodziców. To był kolejny, piaty już rok, równie fantastyczny jak pozostałe. Mocno twórczy i kreatywny, co było widoczne na wystawie prac młodych „akademików”.
Na czas wakacji pożegnaliśmy się również z młodymi szachistami z Koło Szachowe SzachMat.
Przez rok grupa młodych szachistów uczyła się koncentracji, umiejętności logicznego myślenia, kształtowała wyobraźnię, czyli zgłębiała tajniki gry królewskiej jaką są szachy. Większość szachistów uczestniczyła już turniejach szachowych (jeden organizowany był przez bibliotekę), osiągając pierwsze sukcesy. Emilian Wosztyl, prowadzący Koło, wręczył dzieciom pamiątkowe medale.


Na przedwakacyjnym spotkaniu z przedszkolakami wręczyliśmy dyplomy z nadanym tytułem Super Czytelnika roku 2018/2019 dzieciom, które uzbierały najwięcej pieczątek na specjalnej karcie czytelnika.
Uroczyste zakończenie miały również dzieci uczestniczące w Plastycznych wtorkach prowadzonych przez bibliotekę w Tymieniu. W każdy wtorek odbywały się zajęcia z wykorzystaniem książki, zabawy oraz różnych technik i form plastycznych. Niekiedy w zajęciach uczestniczyli również rodzice.
Życzymy fantastycznych wakacji, pięknych przygód, fajnych przyjaciół i oczywiście arcyciekawych książek. Na zajęcia zapraszamy we wrześniu, a po książki, które mają naprawdę wielką moc – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.

Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będzinie

Obwieszczenie Okręgowej Komisji- Kandydaci do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Informacja na temat głosowania i zgłoszonych kandydatów:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko dł. 1,79 km

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Borkowice

Uwaga Mieszkańcy Borkowic!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z modernizacją drogi w dniu 11.07.2019 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9.00 do 12.00 w miejscowości Borkowice.

Za utrudnienia przepraszamy