Dnia 09 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyboru przewodniczącego i składu komisji rewizyjnej;
2) w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Będzinie;
3) w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z
budżetu Gminy Będzino;
4) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie;
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino
8. Omówienie budżetu gminy na rok 2015 ( pierwsze czytanie).
9. Opinia Rady Gminy w Będzinie w sprawie zweryfikowanego projektu planu aglomeracji
Koszalin.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12 Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.
Kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia 2014 r. , a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI