Spotkanie pn. BEZPIECZNI W RODZINIE z projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” – KGW w Strzepowie

W dniu 23 września 2023 r. odbyło się spotkanie pn. BEZPIECZNI W RODZINIE, spotkanie jest częścią projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” finansowanego w całości ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Pan Kierownik Adam Czycz oraz Pani Klaudia Żerdzińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, opowiedzieli o zjawisku przemocy domowej, jej rodzajach i możliwości pomocy dla dotkniętych nią rodzin.

Koło Gospodyń Wiejskich w Strachominie w ramach programu otrzymało grill gazowy oraz zestaw nagłośnieniowy, które będą służyć mieszkańcom przy organizacji kolejnych spotkań w świetlicy w Strachominie.

Spotkanie pn. BEZPIECZNI W DOMU z projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” – KGW “STRZEPO-WIANKI”

W dniu 19 września 2023 r. odbyło się spotkanie pn. BEZPIECZNI W DOMU, spotkanie jest częścią projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” finansowanego w całości ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej opowiedzieli o bezpieczeństwie w zakresie drogowym jak i domowym w okresie zbliżającego się okresu ogrzewania.

Podczas spotkania dla Koła Gospodyń Wiejskich “STRZPO-WIANKI” przekazany został ekspres do kawy oraz komplet obrusów, które będą służyć mieszkańcom przy organizacji kolejnych spotkań w świetlicy w Strzepowie.

Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok – udział w debacie

Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Będzino opracowała i przedłożyła Radzie Gminy Będzino „Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Będzino podczas sesji Rady Gminy Będzino zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 29 czerwca br., do Przewodniczącego Rady Gminy Będzino, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Będzino) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców w debacie przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu do dnia 29 czerwca 2023 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku, a także w biurze Rady Gminy Będzino.

Zgłoszenie uczestnictwa w debacie

https://bip.bedzino.pl/userfiles/file/raport_stan_gminy/za%202022/2023-05-31_Raport_o_stanie_Gminy_Bedzino_za_rok_2022.pdf

 

Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Popowie

16 czerwca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Krzysztof Pawełkiewicz na kwotę 1.362.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej, niepodpiwniczonego, z poddaszem użytkowym i dachem dwuspadowym, przyłączeniu budynku do sieci oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, łącznie ok. 977 tys. zł. Termin realizacji to koniec listopada 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego (…)

Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm)

2023-05-08_Ogloszenie_o_otwartym_konkursie

Uwaga! Wypłata Dodatku Węglowego oraz Dodatku dla Gospodarstw Domowych

Urząd Gminy Będzino informuję, iż w jak najszybszym terminie należy zgłaszać się do Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie po odbiór kwot z tytułu Dodatku Węglowego i Dodatku dla Gospodarstw Domowych, te osoby które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie banku.
Bank w dniu 29 grudnia czynny będzie do godz. 12:00.

Grant w projekcie „Cyfrowa gmina”

Nazwa beneficjenta: Gmina Będzino
Nazwa projektu: Grant w projekcie „Cyfrowa gmina”

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Wysokość dofinansowanie: 100%

 

 

Opis projektu: Główne zadania: 1) W zakresie Modułu 1 “Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” planuje się realizację zadania nr 1: Modernizacja urządzeń obsługujących systemy operacyjne oraz przetwarzających dane. W ramach zadania zostanie zakupiony nowy serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający migrację systemów na jedną platformę sprzętową. Obecnie posiadana baza sprzętowa wymaga modernizacji w celu zapewnienia pamięci oraz mocy obliczeniowej niezbędnej do obsługi wszystkich jednostek użytkowanych w Urzędzie Gminy w Będzinie. Modernizacja sprzętu pozwoli na rozbudowanie infrastruktury informatycznej o systemy zabezpieczenia i odzysku danych (backup and recovery), a także blokady zagrożeń (firewall). Obecnie posiadana baza sprzętowa nie pozwala na rozbudowę systemu, w tym instalacji systemu skanowania i blokowania zagrożeń. 2) W zakresie Modułu 4: “Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” planuje się realizację zadania nr 2 “Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego zabezpieczeniu systemów i ochrony przez cyberatakami oraz urządzeń monitorujących fizyczny dostęp do nośników danych (serwerów, baz) oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Będzinie. W ramach zadania planuje się zakup Zapory sieciowej (Firewall) w klasie zgodnej z rozporządzeniem KRI (Krajowe Ramy Interroperacyjności), umożliwiającej skanowanie danych przesyłanych pomiędzy siecią lokalną a Internetem, blokowania zagrożeń – wirusów, włamań, oprogramowania szpiegującego, zapewniającej bezpieczną pracę zdalną poprzez tworzenie tunel VPN, blokowania niechcianych lub zagrażających treści oraz kontrolę przesyłanych plików. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego danych planuje się także zakup specjalistycznego oprogramowania do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych danych (backup) oraz zapewniającej ciągłość działania systemów oraz szybkiego przywracania w przypadku awarii (Disaster Recovery). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych planuje się także montaż zabezpieczeń mających na celu monitorowanie fizycznego dostępu do infrastruktury systemowej (serwery, informatyczna infrastruktura techniczna w tym jednostki obliczeniowe i nośniki danych osobowych np. Urzędu Stanu Cywilnego).

 

Program Cyfrowa Gmina jest realizowany w ramach środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KULINARNE TRADYCJE WIGILIJNE W BĘDZINIE

W minioną sobotę mieszkańcy mieli okazję spotkać się  w przedświątecznej atmosferze w ramach kolejnej edycji  wydarzenia, które jest w naszej gminie tradycją już od okołu dwudziestu lat. Mowa o spotkaniu pod nazwą Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych, które jak co roku przyciągnęło do sali widowiskowej GOK w Będzinie pasjonatów kuchni.  O nagrody w konkursie kulinarnym walczyło w rym roku aż 43 uczestników w czterech kategoriach: potrawa mączna, potrawa rybna, pierogi wigilijne i wypiek cukierniczy. Tradycyjnie konkursowi kulinarnemu towarzyszyły występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych. Na scenie gościł Zespół Swaty, Kwiaty Polskie, Zalesie i Popowianie. Nie zabrakło rękodzieła przygotowanego przez mieszkańców, przedsiębiorców i ŚDS, które można było nabyć na upominki świąteczne. Spotkanie wyjątkowo poprowadził gościnnie Robert Bochenko – szczeciński dziennikarz znany z pokazów kulinarnych, który zabawiał publiczność humorem zachęcając do udziału m.in. w konkursie wiedzy o Bożym Narodzeniu przygotowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie.  Po długich godzinach pracy komisja konkursowa zapoznała uczestników z wynikami konkursu kulinarnego (szczegóły widoczne na zdjęciu). Jak podkreślono – zadanie nie było łatwe, lecz dzięki hojności sponsorów wszyscy finalnie otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym pięknym przedświątecznym wydarzeniu.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, bez których organizacja tego wydarzenie nie byłaby tak okazała, a są wśród nich:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie

Pan Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego

Pan Ela Góral – radna powiatowa

Pan Bartłomiej Wilk – radny powiatowy

Pani Sylwia Halama- pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino

Bank PSB  w Świdwinie Oddział w Będzinie

Radni Gminy: Andrzej Jóźwiak , Krystyna Najdzion, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki, Tomasz Baczyński, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska

Pan Andrzej Nożykowski – przewodniczący Rady Gminy

Dawid Bagrowski sołtys z Łekna

Pani Beata Węgrzynowska – Dawid – apteka Aspirynka

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ Stoisław”

SKLEP Mikrus – Lewiatan

Sklep Mrówka w Będzinie

Ogrody Hortulus – Iwona i Piotr Bigońscy

Piekarnia Bajgiel Jan Wodecki, Ewa Wodecka – Bordun

Wydarzenie było także  współfinansowane w ramach udzielonego przez Starostę Powiatu Koszalińskiego małego grantu pochodzącego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka “Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022”

Dziękujemy także współorganizatorom za pracę na rzecz wydarzenia, a mianowicie:

Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie

Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy

Członkom Jury konkursu kulinarnego w składzie: Piotr Dziadul, Dariusz Bordun, Tomasz Wojciechowski

Członkom zespołów ludowych

Członkom Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Będzino