Cyberbezpieczeństwo

Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 24 stycznia 2022 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 stycznia 2022 r., o godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączenie go do Miasta Koszalin.
4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski

XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 22 grudnia 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 grudnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

Projekt nr 2 -Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach”.

Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników”.

Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice.Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 6– Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski

Polowania zbiorowe

Termin polowań Zbiorowych

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.44.2021.UM

Będzino dn.21 październik 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 października 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

 

 1. a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino
 2. b) Projekt nr 2–
 3. c) Projekt nr 3–
 4. d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino
 5. f) Projekt nr 6– Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

obowiązujących na terenie Gminy Będzino

 1. g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach;
 2. h) Projekt nr 8 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym;
  g) Projekt nr 9 –Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej

oznaczonej nr działki 169/201 położonej w Tymieniu.
i) Projekt nr 10 –
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego;

 

 1. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
  a) Tomasz Kelm
  b) Patryk Hara- prezentacja

 

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Śp. ks. proboszcz Jan Borzyszkowski

Śp. ks. proboszcz Jan Borzyszkowski

Urodził się 28 stycznia 1944 roku w Kiedrowicach, w parafii pw. Chrystusa Króla w

Zapceniu. Sakrament chrztu przyjął w parafii pw. św. Marcina w Borzyszkowach. Rodzice to

Jan i Jadwiga z domu Lipińska, którzy po narodzinach przyszłego kapłana zamieszkali w

Sierznie (parafia Niezabyszewo), gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Liceum

Ogólnokształcące w Bytowie ukończył w 1980 roku. W tym też roku wstąpił do Wyższego

Seminarium Duchownego w Paradyżu. Od 1982 roku kontynuował studia w Wyższym

Seminarium Duchownym w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk JE bp. Tadeusza

Werno 25 maja 1986 roku, w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku. Swoją

pierwszą prymicyjną Mszę świętą celebrował w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Bytowie, w niedzielę, 2 czerwca 1986 roku. Kazanie prymicyjne wygłosił jego krewny, ks.

prał. Henryk Lew-Kiedrowski.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej znany był jako ks. Jan Borzyszkowski junior, z tego

względu, że był drugim kapłanem w diecezji o tym samym imieniu i nazwisku. Posługę

duszpasterską pełnił w następujących parafiach: Chrystusa Króla w Biesiekierzu (1986-1989);

św. Antoniego w Sławnie (1989-1990); św. Mikołaja w Niezabyszewie (listopad 1990 roku);

Chrystusa Króla w Kołczygłowach (1990-1991); Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza

w Ustce (1991-1994) i Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Duninowie

(1994-1997). Od 21 sierpnia 1997 do 14 maja 2020 roku pełnił funkcję proboszcza parafii

 1. św. Jana Chrzciciela w Łeknie. Od połowy maja przebywał na emeryturze w Domu

Księży Emerytów w Kołobrzegu do 19 października 2021 roku. Zmarł 19 października 2021

roku w Godzinie Miłosierdzia o 15.10.

(Opracował ks. dr hab. Zbigniew Werra, zob. Tomasz Rembalski, 625 lat parafii św. Mikołaja

w Niezabyszewie, Gdańsk 2018, s. 256-257.)

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Urząd Gminy Będzino informuje, że zgodnie z Zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15.października 2021 r. w godz. 10.00-12.00 stowarzyszenie „Lepsze Jutro”  organizuje zgromadzenie po trasie DK 11 Będzino (przejścia dla pieszych), Plac przy Urzędzie Gminy , Będzino 56. Zwraca się uwagę mieszkańcom gminy na możliwe utrudnienia w ruchu samochodowym.

 

00416729bedzinoThis image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.