Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.44.2021.UM

Będzino dn.21 październik 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 października 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

 

 1. a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino
 2. b) Projekt nr 2–
 3. c) Projekt nr 3–
 4. d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino
 5. f) Projekt nr 6– Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

obowiązujących na terenie Gminy Będzino

 1. g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach;
 2. h) Projekt nr 8 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym;
  g) Projekt nr 9 –Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej

oznaczonej nr działki 169/201 położonej w Tymieniu.
i) Projekt nr 10 –
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego;

 

 1. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
  a) Tomasz Kelm
  b) Patryk Hara- prezentacja

 

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 21 października 2021