Wpisy

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.42.2021.MD                                                                         Będzino dn. 1 września 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 9 września 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXVIII/2021 z dn. 29.06.2021 r.
  b) Protokół nr XXXIX/2021 z dn. 29.07.2021 r.
  c) Protokół nr XL/2021 z dn. 12.08.2021 r.
  d) Protokół nr XLI/2021 z dn. 24.08.2021 r.
 1. Wolna trybuna.
 2. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
  na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu
  w Będzinie;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 2. Informacja o wykonaniu funduszu sołeckiego w 2021 r.
 3. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XLI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Będzinie

R.0002.41.2021.MD                                             Będzino, dnia 20 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XLI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 sierpnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino;
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

INFORMACJA Z XLVI SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn.).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pani Elżbiety Kudełko, Dyrektor Przedszkola w Będzinie. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Pani Dyrektor.
W dalszej części obrad, Rada przyjęła Stanowisko Rady Gminy w Będzinie w sprawie poparcia działań dla Rady Gminy Kobylnica, która przyjęła uchwałę w dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko zostało przyjęte głosami 12:3.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
2) 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
4) w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019 dotyczącego budowy w ramach ZIT, drogi Borkowice – Kładno ;
6) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019, na zadanie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Będzino”;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy;
8) w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Będzino;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Będzino do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów;
10) w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.
Głos zabrała Pani Lucyna Parol Przewodnicząca komisji oświatowo – społecznej, która przedstawiła informację dotyczącą stanu placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy.
Następnie radni oraz sołtysi zgłosili szereg interpelacji, a Wójt Pan Broda przedstawił informację z działalności między sesjami.

Kolejna sesja odbędzie się 01.10.2018 r., a tematami jej będzie m.in. analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br., sytuacja w rolnictwie, stan inwestycji gminnych, założenia społeczno – gospodarcze do budżetu gminy na 2019 r., a z uchwał najpilniejsza będzie dotyczyła uchwalenia nowego statutu gminy. Zamiany spowodowane są wymogami ustawowymi.

Informację przygotowała
Insp. UG. Ewa Jaroniewska

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  21 maja 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

 1. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przejdź do projektów uchwał

 

 

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

 Dnia 25 listopada 2016 roku, odbyła się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było uchwalenie podatków lokalnych na rok 2017.

Obecni podczas sesji mogli wysłuchać informacji dot. zasad udzielania wsparcia, w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020, przedstawionej przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2015 r., przez osoby zobowiązane ustawą.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;

 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;

 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 4) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

 6) w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

 7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;

 8) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego;

 9) w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie;

 10) w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino;

 11) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;

 12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku 2018, na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Będzino”.

 13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;

 14) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec grudnia 2016 r., a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu na rok 2017.

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o X Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 21 sierpnia 2015 r.

OA.R .0002.1.10.2015.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072) zwołuję X sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 03 września 2015 r., o godz. 10.00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym posterunkiem Policji;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Krutula na działania Wójta Gminy Będzino.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski