Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

INFORMACJA Z XXVIII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 14 marca 2013 roku, odbyła się XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad. Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy tematem głównym sesji był stan dróg krajowych, […]

Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych

Od 21 marca 2013 r. rozpocznie się druga edycja programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Program jest współfinansowany przez Gminę Będzino i Ministerstwo Sportu. W programie weźmie udział 69 uczniów obecnych klas drugich szkół podstawowych w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu. Zajęcia odbywać się będą na […]

Dzień Kobiet w Gminie Będzino

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łękna, Będzinka, Kiszkowa, Komór, Skrzeszewa, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło ponad 180 pań z terenu całej gminy.

Stawiamy na indywidualizację

Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do […]

Remont przedszkola w Mścicach w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu wyremontowano sale dla dzieci.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO MLGR

W związku z planowanym w okresie 27 lutego – 29 marca 2013 r. kolejnym naborem wniosków w ramach obszaru 4.1.c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, w ramach osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ;

INFORMACJA Z XXVII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 6 lutego 2013 roku, odbyła się XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.